کمپرسور هوای روغن کاری شده 50 لیتری مستقیم

توضیحات

کمپرسور هوای روغن کاری شده 50 لیتری مستقیم