کمپرسور هوای روغن کاری شده 24 لیتری مستقیم

توضیحات

کمپرسور هوای روغن کاری شده 24 لیتری مستقیم